Algemene Verkoopsvoorwaarden

Gezel - Acar

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, gebeurt de betaling ofwel in contanten tegen kwijting ofwel door overschrijving op de aangegeven financiële rekening. In het laatste geval wordt de betaling geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de gelden op de voornoemde rekening worden gecrediteerd.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

In geval van vertraging in de betaling zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de andere partij volgende verschuldigd zijn:
1. een nalatigheidintrest vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de effectieve en integrale betaling ervan, berekend aan een intrestvoet zoals bepaald in de Wet op de betalingsachterstand inzake handelstransacties;
2. daarenboven, de vergoeding van alle door de vertraging in de betaling ontstane invorderingskosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of het onbetaald gebleven saldo ervan, dit bedrag zal evenwel niet lager zijn dan 500,00 euro.

Elke klacht in verband met een factuur dient binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk aan de verkoper worden gemeld.

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en desgevallend het vredegerecht van de plaats van de vennootschapszetel van de verkoper bevoegd.

Zolang alle aan de verkoper verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant, is de verkoper, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag.

Het niet betalen van één der facturen op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande bedragen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag of voordien toegestane betalingsvoorwaarden, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het niet nakomen door de klant van de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen geeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling of verwittiging zijn verplichtingen uit hoofde van alle lopende overeenkomsten tussen partijen op te schorten of onmiddellijk de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, en dit zonder de mogelijkheid door de koper enige schadevergoeding te eisen om welke reden ook. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verkoper om bijkomende schadevergoeding te vorderen van de verkoper.

Heb je een specifieke vraag?

We reiken je graag één van onze oplossingen aan!

Contacteer ons
nv Acar
Industriepark-West 59
9100 Sint-Niklaas
KBC BE74 4013 0260 0107
ING BE39 3930 0535 7119
Meer over Gezel
Bezoek gezel.be
© Acar 2024 | website by Appeel.io